S*Ayamara's Saga
NFO n 09 22
Svarttabby-vit

 


S*Ayamara's Skye
NFO n 09 24
Svartspotted-vit
 


S*Ayamara's Sixten
NFO ns 09 24
Svartsilverspotted-vit
S*Ayamara's Skidoo
NFO n 09
Svart-vit
 


S*Ayamara's Selda
NFO ns 09 24
Svartsilverspotted-vit