S*Ayamara's Saga
NFO n (s) 09 22
Svarttabby-vit ev silver











 


S*Ayamara's Sky
NFO ns 09 24
Svartsilverspotted-vit










 


S*Ayamara's Sixten
NFO ns 09 24
Svartsilverspotted-vit










 


S*Ayamara's Skidoo
NFO n(s) 09
Svart-vit ev smoke









re
 


S*Ayamara's Selda
NFO as 09 24
Blåsilverspotted-vit