S*Ayamara's Kosmos
NFO n 09 23/24, Brunspotted-vit
Hane


 S*Ayamara's Kalina
NFO n 09, Svart-vit
Hona


 


S*Ayamara's Keno
NFO n 03, Svart-vit bicolour
Hane